Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door Rolix SPRL van producten, werkzaamheden en op betalingen aan Rolix SPRL. De klant word gehacht ze te anvaardendoor het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Zels dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwarden van kracht.

2. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes ten titel van inlichting. Prijzen voorkomende in onze catalogen en prijslijsten zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Een prijsopgave gedaan door onze vertegenwoordiger is slecht bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor te Namen. Elke overgemaakte order verbindt de klant, docht verbindt ons slecht na schriftelijke bevestiging ervan.

3. Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om het zij de levering of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo, kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of zijn afnemer bestemd werden.

4.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds vanuit de magazijnenen van Rolix SPRL. Het transport is voor rekening van de koper. Kartonverpakking is inclusief. Alle andereverpakkingen worden aangerekend aan de koper en na franko terugzending voor 100% gecrediteerd. Eventuele bijkomende kosten opgelegd door overheden zullen aan de klant doorgerekend worden.

6. Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen 10 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor.

7. teruggezonde goederen worden na overleg tegen de berekende prijzen teruggenomen, mits binnen 10 dagen in oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug door Rolix SPRL ontvangen.

8. Alle door Rolix SPRL verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven eigendom van Rolix SPRL totdat de opdrachtgever volledig aan zij betalingsverplichting ( de verplichting voortvloeiende uit extra ksten en tussentijdse 2 prijsverhogingen daaronder begrepen) heeft voldaan. Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen. tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies der producten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de opdrachtgever.

9. Rolix SPRL behoudt zich he recht voor de prijzen aan te passen indien tussen het tijdstip van haar orderbevestiging en het tijdstip van uitvoering ervan de kosten gestegen zijn door wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheden. Rolix SPRL is gerechtigd deze stijging aan de koper door te rekenen voor zover de oorspronkelijk overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval zal de koper van de verkoop kunnen afzien, evenwel zonder op enige vergoeding aanspraak te kunnen maken.

10.Rolix sprl behiudt zich het recht en de mogelijkheid voor electronisch te factureren.

11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elk gefactureerd bedrag contant betaalbaar te Namen. De betalingsverplichten van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de kwestieuze of andere goederen. Indien een factuur op de vervaldag niet is betaald, worden alle niet vervallen facturen onmiddelijk opeisbaar door het eenvoudige feit van niet betaling van de ene vervallen factuur.

12.Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal vanaf de factuurdatum een intrest van 10% per jaar opbrengen en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling. Daarenboven zal elk niet op de vervaldag betaalde bedrag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet-betaalde bedrag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

13. Het hierboven bepaalde houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.

14. Rolix SPRL is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz...welke eventueel in haar offertes, brieven, catalogi, brochures enz...zouden kunnen voorkomen.

15. Het overnemen van tekst en afbeeldingen uit onze publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na onze schriftelijk toestemming.

16. Voor kleine orders of hoeveelheden kleiner dan standaardverpakking wordt een extra bedrag in rekening gebracht voor adminitratiekosten.

17. In geval van geschil of niet betaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Namen bevoegd.